Trainingen


Met onze trainingen helpen wij mensen hun weg te zoeken in situaties waarin de spanning oploopt, maar samenwerking hogelijk gewenst is. Die situaties doen zich overal voor. We werken veel in het onderwijs, in de hulpverlening en bij gemeenten en overal waar het gaat om personeelsbeleid.

We helpen de cursisten altijd te kijken naar de overeenkomsten tussen de verschillende niveaus waarop ze acteren: Wat we in de training doen moet lijken op wat de cursist doet met zijn eigen cliënten, of wat de directeur met zijn personeel doet etc.

Alle trainingen van Buro Pro Ago zijn actief. Van de cursisten wordt verwacht dat zij zowel binnen de trainingssessies als daarbuiten in hun dagelijks werk, experimenteren met hun gedrag.

Alle trainingen zijn er op gericht om in de trainingsgroep veel van elkaar te leren. Oplossingen die op de ene plek gevonden worden kunnen in de training worden uitgewerkt en anderen kunnen er hun voordeel mee doen.

De trainees zijn enthousiast, we kunnen uiteraard voor referenties zorgen.

Onderwijs

We zijn goed thuis in het onderwijs, op alle niveaus. Onze trainingen helpen leerkrachten om beter om te gaan met kinderen die zich niet makkelijk voegen in de klas. En met ouders, als die iets anders willen dan de leerkracht of de school. We rekenen een flink aantal Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs tot onze opdrachtgevers. Een goede samenwerking tussen school, kinderen en ouders is immers de sleutel tot het bieden van passend onderwijs aan bijzondere kinderen.

We helpen schooldirecteuren om zich beter te bewegen in het krachtenveld van team / ouders / bestuur. Dat doen we ook met schoolbestuurders.

We hebben veel ervaring met de aansluiting van onderwijs en hulpverlening. Dat gaat over samenwerken, elkaar begrijpen, maar ook over effectief verwijzen. Op zo’n manier dat niet alleen kind en ouders, maar ook de school daar garen bij spint.

Onze trainingen zijn altijd actiegericht. Het doel is: aanpassing van het eigen gedrag in één dans met ouders en kinderen. Daar is tijd voor nodig en veel oefening. Onze trainingen zijn dan ook langer durend. De langste versie is een leergang van 12 dagdelen van elk 3 uur, in drie modulen van vier dagdelen, uitgespreid over anderhalf jaar.

We bieden deze training ook aan in acht of zes dagdelen met opfristrainingen, later.

De trainingen zijn gecertificeerd bij het lerarenregister.

Grenzen en Passend Onderwijs

Het leertraject dat speciaal naar aanleiding van deze problematiek is ontwikkeld, helpt je bij het vormgeven van scherp, systematisch en realiseerbaar Passend Onderwijs.
In zes bijeenkomsten worden de verschillende elementen waarmee je dit proces vorm- geeft bestudeerd. Je krijgt denkmodellen aangereikt die het proces overzichtelijk maken en jou helpen succesvol met ouders samen te werken. Daarnaast wordt intensief geoefend met het stellen van grenzen om dit proces in je school te leiden en uit te voeren, juist ook als de spanning oploopt. Tussen de bijeenkomsten door krijg je ‘huiswerkopdrachten’. Naast leeswerk bestaat dat vooral uit doe-opdrachten.
Zaken die je in je school gaat uitvoeren om te zorgen dat je eigen én andermans vaar- digheden -bijvoorbeeld die van leerkrachten- op dit gebied versterkt worden.

Download de flyer voor meer info

Dienstverlening

We hebben gemeentelijke afdeling geholpen om hun dienstverlening te optimaliseren. Teams die burgers moeten helpen om binnen wettelijke en financiële grenzen soepel te helpen met voorzieningen volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Of bij Werk en Inkomen, bij integratie op de arbeidsmarkt. We kennen het spanningsveld tussen enerzijds de creatieve ruimte van “de burger centraal” en anderzijds de noodzaak tot gelijke behandeling volgens heldere regels.

Onze oplossingsgerichte methode is goed te gebruiken bij “keukentafelgesprekken” en de daaruit voortkomende “inkoop” van voorzieningen.

We hebben telefonisten getraind en secretarieel medewerkers waar hoge eisen aan worden gesteld omdat ze (soms) veeleisende cliënten te woord moeten staan en (soms) veeleisende uitvoerende professionals moeten helpen met planning en structuur.

Omgaan met agressie

Hoe ga je om met mensen waarmee je wilt samenwerken, terwijl de spanning zo oploopt dat je kunt spreken van dreiging en agressie.
We hebben hier een methode ontwikkeld die succesvol is geïmplementeerd op afdelingen in de jeugdzorg. We helpen de professionals niet alleen om het eigen gedrag bij te sturen, maar ook om de omgeving, de sfeer, de omstandigheden te optimaliseren.
Elementen van deze methode komen terug in de trainingen in het onderwijs en de hulpverlening.

Kinderen veilig

Op veel plekken in hulpverlening, onderwijs en welzijnswerk hebben we ervaring opgedaan met situaties waar kinderen zo in de knel komen dat ze schade dreigen op te lopen. We hebben middelen ontwikkeld die helpen om warm en scherp te handelen in deze omstandigheden die het uiterste vragen van werkers, kinderen en ouders. Uitdrukkelijk spelen hier de wettelijke kaders mee: de juridische positie van ouders die het gezag hebben over hun kinderen, de privacybepalingen die nopen om heel voorzichtig te handelen en de meldcode kindermishandeling die een aantal acties voorschrijft.

We geven zowel training als coaching en werkbegeleiding op dit gebied.

Oplossingsgericht werken

Al onze activiteiten wortelen in de methode van “Solution Focused Brief Therapy”, oftewel Oplossingsgericht Werken. Met deze methode wordt de klant geholpen om creatief te denken over manieren om een probleem op te lossen of te verminderen, zonder veel tijd te besteden aan de analyse van een probleem. Deze methode is speciaal ontworpen om meervoudige problemen aan te pakken waarbij een “oorzaak” niet duidelijk of omstreden is en waarbij communicatie een grote rol speelt. Oplossingsgericht Werken is een “systeem benadering”: de methode is erop gericht om alle krachten die er zijn rond een meervoudig probleem dezelfde kant op te laten werken.
Oplossingsgericht Werken klinkt simpel, maar het is best lastig. Het is een attitude en er zijn technische vaardigheden. Wij werken altijd aan beide.

Hulpverlening

Op veel plekken in de hulpverlening hebben we trainingen verzorgd, veelal ‘in company’, afgemeten aan de wensen en mogelijkheden van de betreffende teams.

Onze trainingen gaan ook hier om “samenwerken onder spanning”. Samenwerking bouw je met begrip voor de ander. Maar je wilt ook dat de ander jou begrijpt. En dat de grenzen van de samenwerking helder zijn.
We onderzoeken in de training ook hoe je beweegt in een veld waarin hulpvraag en hulpaanbod niet direct op elkaar aansluiten. We hebben veel ervaring in sectoren met “zware” problematiek: Ernstige psychiatrische aandoeningen, multi problem gezinnen, meervoudige problematiek van kinderen en jongeren en hun gezinnen. Wat samen gaat met moeilijkheden op de scholen die ze bezoeken.

Onze trainingen gaan inhoudelijk ook altijd over de vraag: hoe passen een diagnostische, deskundige, behandelaanpak en een oplossingsgerichte, zoekende, coachende begeleiding, bij elkaar. In onze terminologie willen we een “wetende” en een “niet wetende” manier van werken combineren.

Voorbeelden van wat we gedaan hebben:
• Trainingen voor verpleegkundigen en artsen van GGD’s
• Trainingen in samenwerken van scholen en hulpverlening als het gaat om signalen van kindermishandeling.
• Trainingen “gezinscoaching” voor zorgcoördinatoren die werken met multi problem gezinnen.
• Trainingen in de psychiatrie voor teams die aan het wankelen zijn gebracht.
• Trainingen “oplossingsgericht werken naast diagnostisch werken” voor artsen en verpleegkundigen
• Trainingen in instellingen voor jeugdzorg waar we teams helpen om een klimaat te maken waardoor het aantal agressie-incidenten afneemt.

Onze trainingen zijn gecertificeerd bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

CONTACT