"Elkaars goede bedoelingen willen begrijpen en heldere grenzen stellen. Daar gaan wij over."

Ernst Bouweriks, Directeur.

Wij zijn Pro Ago

Samenwerken is leuk als het makkelijk gaat. Maar wat als er spanning komt en er dreigen breuken te ontstaan?
Dat kan overal gebeuren. In een team, een organisatie, een collegiale relatie, een gezin, een hulpverleningsrelatie, in een vriendschap. 

Hoe blijf je elkaar begrijpen en kun je spanning gebruiken om de verhoudingen de goede kant op te helpen, te versterken, te verdiepen. En hoe zorg je tegelijkertijd dat het veilig blijft. Dat de grenzen voor iedereen helder en acceptabel zijn.

Dat is ons onderwerp, daar zijn we goed in.

“Juist als het spannend wordt, werk dan samen!”

Pro Ago is (oud)Grieks en betekent “ik handel vooraf” : pro actief zijn.

Maar het betekent ook “ik voed op” : helpen ontwikkelen.

Waar bent u naar op zoek ?

Trainingen

'Samenwerken onder spanning' Primair onderwijs

Het voeren van effectieve oudergesprekken, ook als de spanning oploopt.
Deze training is speciaal ontwikkeld voor directeuren, intern begeleiders en leerkrachten van basisscholen. De kern van deze training is hoe je prettig blijft samenwerken met ouders en kinderen als de spanning oploopt. En hoe je heldere grenzen stelt zodat de samenwerking ervan verbetert en de spanning in de samenwerking afneemt. De deelnemers zeggen er veel aan te hebben in hun dagelijkse praktijk. De training helpt hen om te gaan met communicatie in situaties waarin de spanning oploopt, terwijl je toch met de andere partij wilt samenwerken. Het helpt ook om meer ontspannen en met zelfvertrouwen deze communicatie aan te gaan.
Uitgebreide info

Grenzen en Passend Onderwijs

Effectief samenwerken met ouders en het bewaken van de grenzen van de school.
Dit leertraject helpt je bij het vormgeven van scherp, systematisch en realiseerbaar Passend Onderwijs. In zes bijeenkomsten worden verschillende elementen waarmee je dit proces stuurt getraind. Er wordt intensief geoefend met het stellen van grenzen om dit proces in je school te leiden, juist ook als de spanning oploopt. Tussen de bijeenkomsten door krijg je ‘huiswerkopdrachten’. Zodat je eigen én andermans vaar- digheden -bijvoorbeeld die van leerkrachten- op dit gebied versterkt worden.
Uitgebreide info

Kindveiligheid gemeente Amsterdam

Training voor Ouder-kind-adviseurs, intern begeleiders en andere ketenpartners
De gemeente Amsterdam organiseert training voor professionals verbonden de ouder-kind-teams, voorscholen en basisscholen met als doel: sterk samenwerken als er signalen zijn dat kinderen onveilig opgroeien. In veel stadsdelen heeft de training al meerdere keren plaatsgevonden. Die groepen zijn enthousiast afgesloten. De gemeente wil de komende jaren in alle stadsdelen deze professionals de kans geven om de training gezamenlijk te volgen. De training wordt door de gemeente gefinancierd vanwege het belang dat de stad toekent aan verbetering van de situatie van kinderen die schade dreigen op te lopen.
Uitgebreide info

'Burn-out de baas.'

Leiding geven aan mensen die dreigen om te vallen of re-integreren na een burn-out.
Buro Pro Ago heeft zowel de grens-taxatie-schaal als ook het beloopmodel burn-out ontwikkeld. Hiermee wordt inzichtelijk hoe een burn-out beloopt, maar belangrijker: hoe je iemand kan coachen en uitval en ziekte kan worden voorkomen. In deze training krijgt de leidinggevende denkmodellen, vaardigheden en inzichten die het werkplezier van medewerkers herstelt en vergroot.
uitgebreide info

Samenwerken onder spanning

Omgaan met oplopende spanning en het bewaken van grenzen in de samenwerking met 'lastige mensen'.
Samenwerken is leuk als het makkelijk gaat. Maar wat als men het niet eens is, de emoties oplopen, grenzen worden overschreden en de spanning toeneemt? In deze training leer je hoe je samenwerkt met mensen die zich lastig of grensoverschrijdend gedragen. En hoe je daar met zelfvertrouwen vrolijk onder blijft.
uitgebreide info

Moeilijk gedrag in de klas

Samenwerken met kinderen met een negatief zelfbeeld en storend gedrag in de klas. Hoe je samen verder komt en plezier hebt.

Zelfbeeld en eigenaarschap

Onderwijzers en docenten kunnen veel last hebben van storend gedrag van kinderen in de klas. Er dreigt dan een negatieve spiraal te ontstaan tussen kind en leraar. Hoe je anders naar deze kinderen kijkt, én hoe je hun helpt hun gedrag en hun zelfbeeld te veranderen. Dat is waar we in deze cursus op focussen. Samen met helpers. Van jou en van het kind.
Uitgebreide info

Positief & professioneel teamklimaat

Het bouwen van een samenwerkingsklimaat in je team gericht op onderlinge steun, vooruitgang en onderling respect en vertrouwen
Dit traject is speciaal ontwikkeld voor teams waarin onveiligheid en kritiek de boventoon voeren en waarin men samen een verandering wil brengen. De teamleden worden uitgedaagd om een andere focus in hun communicatie aan te brengen. De deelnemers krijgen denkmodellen en oefeningen aangereikt om hier sterker in te worden. Centraal staat het proces van gedragsverandering wat het team wil ondergaan en het respectvol en open communiceren.
Uitgebreide info

Oplossings- gericht werken en 'De trein van Boos naar Middel'

focus op begrip, vooruitgang en de gewenste situatie
Oplossingsgericht werken is niet meer weg te denken in hulpverlening, gezondheidszorg en onderwijs. Dat het werkt is bij velen een vaststaand feit. Hoe je het doet is iets minder vanzelfsprekend. In deze cursus maak je kennis met de principes en ga je zeer intensief oefenen met je eigen gedrag. Denkmodellen en gesprekstechnieken passeren de revue, maar het belangrijkste is oefenen, oefenen en nog eens oefenen. En natuurlijk doen we dat vanuit de principes van het oplossingsgerichte denken. Met de focus op ontwikkeling, vooruitgang en de gewenste situatie.
Uitgebreide info

Deskundigheid consulenten passend onderwijs

Training voor consulenten passend onderwijs die scholen en ouders begeleiden bij het zoeken naar passende oplossingen voor hun kind.
Consulenten of adviseurs passend onderwijs hebben een steunende rol bij de zoektocht van scholen en ouders naar het meest passende onderwijs. Vaak echter wordt van hen 'de oplossing' verwacht. Deze cursus helpt hoe je als consulent of adviseur wél helpend kunt zijn zonder dat je de verantwoordelijkheid van de school of de ouder overneemt. En hoe je als consulent de vaak gespannen samenwerking tussen school, ouder en kind verbetert. Zodat er voor ouder school én kind weer perspectief ontstaat.
Uitgebreide info

Aandachts- functionaris kindveiligheid

Praten met ouders of kinderen als er grote zorgen zijn over de veiligheid van een kind is spannend. Je wil niet dat het erger wordt, of dat iemand zich beschuldigd voelt en terugtrekt uit het contact. En je wil samenwerken met alle andere betrokkenen om kinderen veilgheid te bieden. Ook dat is vaak een moeizaam proces. In deze training wordt je opgeleid tot aandachsfunctionaris kindveiligheid. En leer je hoe deze functie in te vullen.
uitgebreide info

Maatwerk Samenwerken onder spanning

Omgaan met oplopende spanning en het bewaken van grenzen in de samenwerking met 'lastige mensen'.
In iedere organisatie, in iedere samenwerking kan de spanning oplopen. Als u hiermee te maken hebt, bijvoorbeeld in uw team of uw klantrelatie kunnen wij wellicht wat voor u betekenen. Omgaan met spanning en er in positieve zin gebruik van maken is tenslotte ons gebied, daar zijn we goed in. Mocht u specifieke vragen hebben op dit gebied neem dan contact op. We gaan graag het gesprek aan en kijken samen met u of we iets kunnen betekenen.

On deskundigheids bevordering

Nee, dit is geen taalfout. Hoe je onderzoekt, motiveert, versterkt en uitdaagt zonder inhoudelijk te weten wat de beste oplossing is.
Hulpverleners en andere professionals worden aangesproken op hun inhoudelijke kennis. 'Hoe kan ik dit probleem het beste oplossen?' is de vraag van de klant. Maar in sociale, communicatieve en persoonlijke kwesties bestaan geen BESTE antwoorden. Hoe je dan onderzoekt, motiveert, versterkt en bestendigt is de kern van deze training. Niet-wetend mensen helpen hun eigen oplossingen te vinden.
Uitgebreide info

Coaching

Teamcoaching

Soms loopt de samenwerking in een team moeizaam. En als er niets gebeurt loopt het vast: er ontstaan breuklijnen en de spanning loopt op. De oren gaan dicht en meningen en discussies worden scherp. Onze aanpak is gericht op het herstellen van het complimenterend klimaat, gecombineerd met heldere en vriendelijke grenzen. Zodat het vertrouwen herstelt en er weer naar elkaar geluisterd wordt. Neem vrijblijvend contact op.
uitgebreide info

Individuele coaching

Soms worstel je met puzzels waar je in je eentje niet uit komt. Persoonlijke kwesties die je ontwikkeling en je plezier belemmeren. Zaken die je in rust en met een zekere afstand wil bekijken en veranderen, maar waar je van voelt dat dat niet vanzelf gaat. Wij kijken met je naar deze puzzels en zoeken naar manieren om te veranderen. Vanuit de overtuiging dat de oplossing al in je zit. Dat je sterker wordt door te zien wat er al lukt.
Uitgebreide info

Projectbegeleiding

Onderzoek

Buro Pro Ago kan een organisatie helpen bij het bestuderen van problemen waar men de vinger niet goed op weet te leggen of de meningen over verschillen. Wij zijn gespecialiseerd in kwalitatief belevingsonderzoek. We brengen in beeld hoe mensen een situatie hebben beleefd en hoe ze denken over oplossingsrichtingen. Het doel is om iedereen een onafhankelijk podium te geven en een maximaal draagvlak te creeren voor mogelijke verbeteringen.

Project begeleiding

Sommige ambities in een organisatie vragen tijdelijke inzet. Omdat er onvoldoende capaciteit is of bepaalde kennis en vaardigheden ontbreken. Buro Pro Ago beschikt over een ruim netwerk van ervaren en gemotiveerde professionals die een project kunnen vormgeven, op gang brengen, sturen en doelgericht afronden. Ben u op zoek naar een ervaren projectleider neem dan contact met ons op. Dan kijken we samen of we iemand kunnen inzette die past bij uw organisatie en doelstellingen.

Bemiddeling

Soms is het vertrouwen in de samenwerking zo ver gedaald dat je er samen niet meer uitkomt en er een conflict is ontstaan. Bemiddeling kan dan een uitweg bieden.
Soms lopen de emoties bij een verschil van inzicht zo hoog op dat men spreekt van een conflict. De gedeelde wens raakt uit het zicht en men dreigt elkaar te gaan bestrijden, met alle nare gevolgen van dien. Bemiddeling heeft tot doel om de wederzijdse beschietingen te stoppen en zodoende weer te kunnen gaan kijken naar oplossingen die voor alle betrokkenen acceptabel zijn.
Uigebreide Info

Drijfveer

We helpen anderen om vooral hun sterke kanten te onderzoeken en te ontwikkelen. Het zou vreemd zijn als we niet ook onze eigen sterke kanten zouden kunnen belichten. Iedere training die we geven is immers ook een training aan onszelf. “To teach is to learn twice”, zegt men in Oplossingenland.

Bevlogen

Alle mensen bij Buro Pro Ago werken vanuit het hart. We beseffen heel goed dat het in ons vak om mensen gaat, niet om structuren. Mensen hebben structuren nodig om mens te zijn. Niet andersom. Het eerste dat we in al onze gesprekstechniek behandelen is: let op de emotie van de ander. Sluit daarop aan. En laat je eigen emotie meedoen in het contact.

Bedachtzaam

Het menselijke staat voorop. Maar een professional luistert en reageert toch anders dan een vriend(in). Een professional heeft meer manieren van bewegen tussen ontvangen en zenden, tussen luisteren en reageren. Al die coaching, training of begeleiding is toch eigenlijk: helpen nadenken. Systematisch, ordelijk, overzichtelijk, bedachtzaam.

Humor

Humor is een bijproduct van plezier. Ons eerste evaluatiecriterium na iedere training, na ieder gesprek is: was het toch ook vrolijk? Konden we er ook om lachen? Kwamen we los? Want als er plezier is wordt er geleerd. En dat hebben we. Plezier in het samen iets bedenken en onderzoeken. Dan ontstaat humor. Gelukkig maar. Tenslotte moeten we het zelf ook leuk vinden allemaal.

Uitvindingen

In onze trainingen introduceren we een aantal denkmodellen. Het zijn hulpmiddelen die “vanzelfsprekend” zijn. We hebben geprobeerd zo helder mogelijk te beschrijven wat mensen vanzelf al doen als ze in moeilijke situaties belanden. Dat vanzelfsprekende gedrag hebben we methodisch uitgebouwd.
Een aantal van onze ‘vindingen’:

De trein van Boos naar Middel

Een nieuw gespreksmodel voor oplossingsgerichte gesprekken
In dit boek beschrijven wij menselijke motivatie en positieve samenwerking vanuit de metafoor van een treinreis. Hoe kom je van negatieve emoties tot gezamenlijke actie: de middelen. Via gedeelde zorgen, gezamenlijke wensen en gedeelde doelen krijg je inzicht in de gesprekstechniek per station. Dat helpt bij het begrijpen van elkaars positieve intenties, zeker als de spanning oploopt.
klik hier

De Grens Taxatie Schaal

Een denkmodel om scherp te bepalen wanneer je grens wordt overschreden en hoe je dan wil handelen.
De Grens-Taxatie-Schaal is een denk- en doe model. Het is een visualisatie van menselijk handelen. Het helpt mensen om een scherp onderscheid te maken tussen reageren vanuit begrip (de kern van 'De trein van Boos naar Middel') of reageren met grenzen. In onze trainingen verkennen we dit model en oefenen we de gesprekstechnieken die erbij horen. Het maakt mensen meer bewust in hun hoofd en sterker in hun schoenen.
Klik Hier

Loverbessen

Een denk- en gespreksmodel om iemand complimenterend naar zichzelf te laten kijken
Loverbessen is allereerst een metafoor. Een beeld dat bijblijft. Iemand helpen zoeken naar de zoete bessen (het succes) in een ingewikkeld en moeilijk proces (het lover). Daarnaast is het een acroniem voor *LOk uit, *VERgroot, *BEloon en *Start opnieuw. 4 stappen voor het voeren ven een coachend gesprek waarbij je iemand laat kijken naar sucessen die verborgen zitten. De positieve uitzonderingen.
Klik Hier

De keten van verantwoordelijkheid

Als professionals samen ingewikkelde problemen moeten oplossen ontstaat haast als vanzelf de afschuifketen. Het probleem wordt op het bord van de ander gelegd. Begrijpelijk maar uiterst ongewenst en risicovol want niemand neemt verantwoordelijkheid. Hoe je van afschuifketen naar verantwoordelijkheidsketen komt. Daar hebben we denken, taal en handelen op ontwikkeld. Daar kun je goed in worden.
Uitgebreide info

Waaier kindveiligheid

Als professionals zoals onderwijzers, aandachtsfunctionarissen of hulpverleners vrezen dat een kind schade oploopt moet dit besproken worden. Met het kind, met de ouders en met andere professionals. Dat is een spannend onderwerp waar men soms voor terugdeinst. Om deze stap rustig en met vertrouwen te zetten hebben we de waaier kindveiligheid ontwikkeld. Hierin vindt je helpende informatie om dit gesprek te voeren.

Trainingen

Trainingen

Met onze trainingen helpen wij mensen hun weg te zoeken in situaties waarin de spanning oploopt, maar samenwerking hogelijk gewenst is. Die situaties doen zich overal voor. We werken veel in het onderwijs, in de hulpverlening en bij gemeenten en overal waar het gaat om personeelsbeleid. We helpen de cursisten altijd te kijken naar de overeenkomsten tussen de verschillende niveaus waarop ze acteren: Wat we in de training doen moet lijken op wat de cursist doet met zijn eigen cliënten, of wat de directeur met zijn personeel doet etc. Alle trainingen van Buro Pro Ago zijn actief. Van de cursisten wordt verwacht dat zij zowel binnen de trainingssessies als daarbuiten in hun dagelijks werk, experimenteren met hun gedrag.
Klik Hier

Ons team

Ernst en Frank hebben in 2003 samen Buro Pro Ago opgericht. Met zoveel succes dat er steeds meer interesse kwam voor ons aanbod. Langzamerhand schakelden we steeds meer ervaren collega’s en getalenteerde oud cursisten in om met ons mee te werken. Zo ontstond ons team. Uiteraard zorgen we er voor dat iedereen op en top op de hoogte is van onze ideeën en onze manier van werken. Méér dan dat. We komen van verschillende kanten en dus leren we van elkaar. We trainen met elkaar, we zien elkaar werken. Altijd op zoek naar de sterkste opstelling.

Frank van den Berg

Hoofdtrainer

Frank van den Berg

Drs. Frank van den Berg (1951) begon als journalist. Hij werd psychiatrisch verpleegkundige en vervolgens GZ-psycholoog.Hij werkte 30 jaar in de psychiatrie, de jeugdzorg en met verstandelijk beperkte jongeren. Frank is gepensioneerd maar als oprichter nog steeds betrokken bij Buro Pro Ago als extra hersens. En soms geeft hij tot ons grote genoegen een gastoptreden. Frank is samen met Ernst de Auteur van "De trein van Boos naar Middel".

Ilse Verkaaik

Hoofdtrainer

Ilse Verkaaik

Ilse Verkaaik (1965) begon haar carrière in Pakistan in de gehandicaptenzorg. Terug in Nederland werd ze verpleegkundige in de psychiatrie en trainster in interculturele vaardigheden. In Afrika heeft ze gewerkt als trainingscoördinator. Ze heeft daar voor het ministerie van gezondheid curricula ontwikkeld. Ze heeft in Afrika een team opgeleid tot counselors. Nu is ze systeemtherapeut (geregistreerd NVRG). Ze werkt met individuen, gezinnen en teams. Sinds 2014 geeft Ilse trainingen voor Buro Pro Ago.

Ernst Bouweriks

Directeur

Ernst Bouweriks

Ernst Bouweriks, MSc (1964) is begonnen als hulpverlener, is daarna leidingevende en directeur geworden en momenteel geeft hij als eigenaar/directeur leiding aan Buro Pro Ago. Ernst is bestuurskundige en mediator en geeft als hoofdtrainer vaak training aan professionals. Dit doet Ernst naast de ontwikkeling van leertrajecten, het begeleiden van organisatieprocessen en het geven van presentaties. Ernst is samen met Frank de auteur van "De trein van Boos naar Middel".

Natascha van Duijvenbode

Trainer

Natascha van Duijvenbode

Natascha van Duyvenbode (1978) begon haar loopbaan als hulpverlener op een woongroep. Na een baan bij jeugdjustitie is ze de ambulante hulpverlening ingerold. Vooral werkend met ouders en jongeren, van moeilijkheden naar mogelijkheden. Als methodiekcoach heeft ze zich verdiept in het trainen en coachen van professionals. Na een periode als schoolcoach is ze als zelfstandig ondernemer verder gegaan in training en coaching. Sinds 2014 geeft ze trainingen voor Buro Pro Ago.

Nelleke ten Have

Office manager

Neleke ten Have

Nelleke ten Have (1961) werkte ruim 20 jaar als radiologisch laborant voor zij de overstap maakte naar de ICT-sector. Na het doorlopen van het traineeship, werd zij procesmanager bij het team Internetspecialisten van PinkRoccade Online. De laatste jaren werkte zij bij een onderwijsinstituut als coördinator deelnemersadministratie en volgde zij de hbo – opleiding Informatiemanagement & – dienstverlening. Samen met anderen iets moois neerzetten heeft haar altijd veel plezier in het werk gegeven. Nelleke is als office manager binnen Pro Ago verantwoordelijk voor veel van onze bedrijfsprocessen. Zij zorgt er voor dat alles loopt, vloeiend en gesmeerd.

Lidewij Roes

Hoofdtrainer

Lidewij Roes

Drs. Lidewij Roes (1977) begon als onderwijzer in het basisonderwijs, werd orthopedagoog-generalist en is tevens opgeleid als systeemtherapeut en MDFT supervisor. Lidewij heeft uitgebreide ervaring als hoofdbehandelaar en leidinggevende in de complexe jeugdzorg en heeft leiding gegeven aan de ontwikkeling van verschillende innovatieve vormen van jeugdhulp. Momenteel is Lidewij actief als zelfstandig pedagoog, coach en hoofdtrainer bij Buro Pro Ago.

Liselotte Schoenmakers

Trainer

Liselotte Schoenmaker

Drs. Liselotte Schoenmakers (1995) heeft na haar studie orthopedagogiek in Leiden een intensieve ontwikkeling in het onderwijs doorgemaakt. Zij is begonnen als leerkracht en heeft zich in korte periode ontwikkeld tot een deskundig en verbindende intern begeleider. Daarnaast heeft zij de schoolleiders opleiding doorlopen en als vervangend directeur verantwoordelijkheid gedragen voor het reilen en zeilen in een basisschool. De stijl van Liselotte is kalm, helder en gericht op samenwerking.

Mijke Valk

Trainer

Mijke Valk

Mijke is haar loopbaan begonnen als leerkracht. Zij heeft in vrijwel alle leerjaren onderwijs gegeven. Al snel ontstond een voorliefde voor kinderen die het moeilijk hadden. Zij heeft is opgeleid als intern begeleider en zich onder andere toegelegd op onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Mmenteel is zij intern begeleider in het onderwijs aan oekraïnse kinderen. Het bouwen van samenwerking met ouders is haar grote drijfveer, juist ook als dit moeizaam verloopt.

Lisa Mesander

Trainer

Lisa Mesander

Lisa Mesander, Drs. (1993) is orthopedagoog en cognitief gedragstherapeut. Zij is haar loopbaan begonnen als begeleider en zorgcoordinator in de jeugdzorg en heeft daarna de overstap naar het passend onderwijs gemaakt. Als beleidsadviseur en orthopedagoog heeft zij de ambitie om onderwijs en jeugdzorg dichter bij elkaar te brengen. Lisa heeft een eigen praktijk als orthopedagogisch adviseur en werkt in al deze posities vanuit een oplossingsgerichte basis.

Onze opdrachtgevers

Hier geven wij u een indruk voor wie wij werken. Wie zijn onze klanten en wat doen we voor ze?

Gemeente Amsterdam

Onderwijs en jeugdhulp
Hier verzorgen we de opleiding van alle intern begeleiders, medewerkers voorschool en lokale hulpverleners (OKT) als aandachtsfunctionaris kindveiligheid.

MBO team Amsterdam

Hulpverleners op MBO scholen
Het MBO team hebben we geholpen in het positie kiezen in de MBO scholen, grenzen bewaken en verantwoordelijkheid delen met de school.

BEPO

Samenwerkingsverband passend onderwijs
Hier verzorgen wij opleidingen voor directeuren, intern begeleiders en onderwijzers. Hoe je toch prettig samenwerkt als er spanning is in de samenwerking met ouders of collega's.

Gemeente Haarlem

jeugd, onderwijs en sport
Hier hebben we een onderzoek gedaan en aanbevelingen geschreven over de beleving van samenwerking. Daarnaast hebben we bemiddeling uitgevoerd.

Stichting JongLeren

Primair onderwijs
Hier leiden wij alle mederwerkers op in omgaan met spannende communicatie.Met ouders, collega's en kinderen. En hoe je heldere grenzen stelt.

Passend primair onderwijs Amsterdam-Diemen

Consulenten en regionale netwerken
Hier hebben we alle consulenten opgeleid en geven we ze methodische supervisie. Daarnaast leiden we regionale verbanden op in het samenwerken in een verantwoordelijk- heidsketen

Gemeente Hoofddorp

Sociaal domein
Hier leiden wij alle professionals in het sociale domein op. En alle gemandateerde professionals zodat iedereen de samenwerking vanuit dezelfde taal en denkmodellen invult.

Voorzorg Amsterdam en Zaandam

Intervisie en coaching Hulpverleners
Hier begeleiden we de voorzorg medewerkers met individuele coaching en teamsessies om de werkdruk en samenwerking optimaal te houden.

stichtingen voor primair onderwijs

Op veel scholen trainen en begeleiden we samenwerkings- processen. Hoe werk je fijn met 'moeilijke leerlingen', hoe werk je prettig samen met 'moeilijke ouders' en hoe hou je de sfeer in het team positief én professioneel.

Samenwerkings-verband Voortgezet onderwijs Kennemerland

consulenten en zorgcoordinatoren
Hier trainen wij zorgcoordinatoren en consulenten passend onderwijs in het opbouwen van effectieve samenwerking met school, leerlingen en ouders.

Samenwerkings- verband SPPOH

primair onderwijs Den Haag
Hier hebben wij alle consulenten passend onderwijs opgeleid en trainen wij directeuren en intern begeleiders in het vormgeven van passend onderwijs

Samenwerkings- verband primair onderwijs Kennemerland

Consulenten, directeuren en intern begeleiders
Hier begeleiden we de gesprekken met de gemeente om jeugdzorg en onderwijs bij elkaar te brengen en trainen we consulenten, intern begeleiders en directeuren.

Reviews

“We waarderen uw feedback! We zijn altijd op zoek naar manieren om onze service te verbeteren, en uw input is belangrijk voor ons. Als u een momentje heeft, kunt u ons een review geven op onze website? Uw feedback helpt ons om ons bedrijf te laten groeien en onze klanten de beste ervaring te bieden.”

Beoordelingen

Hoeveel sterren onze klanten gemiddeld geven

5/5

van oplossingen aandragen naar samenwerken, grenzen leren stellen was hard nodig!

oktober 16, 2023

Wij hebben Ernst en zijn collega’s gevraagd om ons te helpen bij samenwerken onder spanning. De onderwijsadviseurs, maatschappelijk deskundigen en leden van de expertteams binnen ons samenwerkingsverband komen regelmatig in situaties waar de samenwerking onder druk staat. Hoe je dan vanuit je eigen rol een bijdrage kunt leveren aan het komen tot een goede samenwerking waar de leerlingen van profiteren is een ingewikkelde maar ook boeiende puzzel. Een puzzel waarbij het helpt om meervoudig partijdig te kunnen zijn, grenzen te kunnen stellen, gevoeligheden durven adresseren en stellig zijn over waar je wel en niet over gaat. De training van de Trein van Boos naar Middel heeft onze professionals enorm geholpen bij het ontwikkelen van deze vaardigheden. De doorlopende intervisiebijeenkomsten zien we als een fijn vervolg. Om de methodiek goed de internaliseren is het belangrijk om ervaringen uit te wisselen en doorlopend van en met elkaar te leren. Ernst zorgt voor een veilige en stimulerende sfeer wat enorm bijdraagt aan onze professionele ontwikkeling

Joost van Caam

Scholing die de kern van het werk aangaat

oktober 19, 2023

Binnen ons samenwerkingsverband, Betuws Primair Passend onderwijs, bieden we de scholing Samenwerken als het spannend wordt aan.

We doen dit voor leerkrachten, directeuren, intern-begeleiders en de eigen consulenten passend onderwijs. Unaniem zijn de waarderingen hoog voor deze scholing! Voor het eerste gaat het niet over onderwijsinhoud, maar over samenwerken. Om onderwijs passend te maken voor een leerling, in de klas, voor de leerkrachten, vraagt veel van de samenwerking met ouders en alle andere betrokkenen.

In deze scholing komt dit zo kernachtig aan de orde, dat het echt het verschil maakt

Ekon Hartog Directeur bestuurder Samenwerkingsverband Betuws Primair Passend onderwijs.

Samenwerken door heldere communicatie en het aangeven van grenzen. Pok als het spannend of moeilijk is.

oktober 16, 2023

De training samenwerken onder spanning en kindveiligheid hebben er bij ons op school voor gezorgd dat we op een professionelere manier moeilijke onderwerpen kunnen/durven bespreken met de ouders van onze leerlingen. Daarnaast geeft het de collega’s handvatten om zelf steviger te staan en duidelijk te zijn in het benoemen van grenzen. Hierdoor verbetert zowel de onderlinge samenwerking als de samenwerking met de ouders en andere partners.

Vera Tucci

Ongelooflijk waardevolle training

oktober 5, 2023

De training ‘ Grenzen aan Passend Onderwijs” heeft mij, naast kennis over de wettelijke kaders, veel zelfinzicht gegeven. Door de opzet van de training, waarbij eigen ervaringen uitgangspunt zijn, krijgt elke bijeenkomst diepgang.

Ernst’s benadering, scherp luisterend, met mildheid benoemend, met veel humor en nooit duikend voor de waarheid, maakte elke bijeenkomst hartstikke plezierig.

Anne Niehe